Welkom op de Stadmakers-Senioren website

Een leven lang thuis in Lelystad

ENQUÊTE

Een leven lang thuis in Lelystad

Onder deze noemer organiseren het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) , Woningcorporatie Centrada, en Stichting Seniorenbouw Lelystad met ondersteuning van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief een woonwensenonderzoek. Het onderzoek richt zich hierbij op de inwoners van Lelystad van 55 jaar en ouder. Het onderzoek vindt plaats via een enquête.

Elke levensfase vraagt om een thuis dat bij je past

Wim Hijmissen (67) is sinds juli van dit jaar voorzitter van het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) en al sinds 1975 woonachtig in Lelystad. Onder het motto Levenslang thuis in Lelystad werken Stichting Seniorenbouw Flevoland en Centrada samen om, via een enquête, in kaart te brengen wat voor woonwensen senioren (55+) hebben. Wel belangrijk om te weten omdat die input van groot belang is bij het vormgeven van woonbeleid de komende tijd. Binnenkort komt ook de gemeente met beleid op dit punt en ongetwijfeld kan OSOL de gemeente dan van adviezen voorzien die hun oorsprong vinden in de uitkomsten van het onderzoek. Tijd dus voor een gesprek met de voorzitter van OSOL. Hij werkte 43 jaar bij een bedrijf dat zich bezig houdt met klimaatsystemen en heeft in zijn functie als directeur daar een groot netwerk opgebouwd.

Wat heb je met ouderen?
‘Ik behoor zelf tot die categorie ouderen en senioren al wil je dat natuurlijk niet. Ouderen hebben na de oorlog de maatschappij helpen opbouwen en ons de mogelijkheid geboden ons te ontwikkelen dus moeten we nu in de ouderen investeren. Daar zet ik me voor in.’

Waarom zou je Levenslang thuis willen zijn in Lelystad?
‘Als je start op de woningmarkt ben je blij met een huis maar daarna begin je met een gezin en veranderen je woonwensen. Als je ouder wordt komen de gebreken en zijn die vier kamers teveel, worden drempels ineens barrières en krijg je die tuin niet meer op orde. Kortom: bij elke levensfase wil je een thuis dat bij die fase past.’

Kan iedereen die passende woning vinden in Lelystad?
‘Er is een enorme wachtlijst momenteel voor starters. Er zijn destijds heel veel woningen gebouwd voor gezinnen. Die worden nu allemaal tegelijk oud, een dubbele vergrijzing want we worden sowieso ouder in Nederland. Dat betekent dat we versneld toegroeien naar het landelijk gemiddelde: nu is het percentage 18 maar over ongeveer 5 jaar is het 23%. Daarom moeten we nu achterhalen wat dit voor de woningmarkt betekent. Tot nu toe was er veel aandacht voor het aantrekken van kapitaalkrachtigen naar de stad. Dat is prima maar nu de gemeente bezig is met een Woonvisie, moeten we ook kijken naar mensen in de derde levensfase. Bovendien wonen in Lelystad de pioniers. Dat is een ander type mens dat bijvoorbeeld beschikt over een aanpakmentaliteit. Wat willen die mensen nu en over 5 jaar?’

Waar liggen de knelpunten vooral?
‘Er is simpelweg te weinig aanbod voor ouderen. In de Boswijk loopt momenteel een pilotproject, de levensloopbestendige wijk. Hierbij wordt onderzocht welke woningen in potentie geschikt zijn om aan te passen aan de woonwensen van senioren. Daar worden bestaande woningen aangepast. Maar misschien moet je die woningen wel beschikbaar stellen aan grotere gezinnen en de vraag is willen die mensen die er nu wonen wel in die wijk blijven wonen zoals wordt aangenomen? Ons onderzoek moet dat duidelijk maken. Dat onderzoek wordt gedaan door ons, samen met Kiekendief Perspectief en dat levert een representatief beeld op van de woonwensen.’

Nu is er een klimaatcrisis. Wat gaan ouderen, die toch nadrukkelijk een verantwoordelijkheid hebben op dit punt, doen aan dit probleem ten aanzien van woonprojecten?
 ‘We zullen misschien meer moeten doen dan wat je vanuit staand beleid moet doen: niet stoppen bij wat wettelijk moet maar een stapje extra, bijvoorbeeld door in te zetten op energieleverende woningen. In de periode 2012-2104 stortte de bouw in en werden bouwvakkers ontslagen of naar hu thuisland teruggestuurd. Dat had een prima gelegenheid geweest voor de landelijke overheid om bestaande woningen energieneutraal te maken. Werknemers zouden hun baan dan behouden en we zouden stappen gezet hebben op de weg naar energieneutraal wonen.’

Stichting Seniorenbouw Flevoland realiseert haar 8e project

Voorzitter Hans Arendshorst:
‘Onze Stichting ontzorgt senioren wat betreft woonwensen naar de nabije toekomst’

Binnenkort verrijzen er op het voormalige terrein van de Aldi in wijk de Punter in Lelystad 8 seniorenwoningen. Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft op deze locatie een plan ontwikkeld voor acht koopwoningen. Ook in dit concept richt de stichting zich speciaal op de woonwensen van senioren. Dat er in Lelystad markt is voor deze generatie inwoners is duidelijk. Inmiddels heeft de stichting onder voorzitterschap van Hans Arendshorst in een vrij kort tijdsbestek al 7 projecten gerealiseerd verspreid over Lelystad. Deze woningen zijn zeer gewild; alle woningen zijn inmiddels verkocht. Eind september starten de voorbereidingen voor de bouw.

Voor voorzitter Hans Arendshorst komt deze interesse niet zozeer als een verrassing. Arendshorst ; “Inmiddels geven onderzoek en ervaring ons als stichting in zicht in de specifieke woonwensen van senioren. Maar waar een woningmarkt verandert, willen we dat telkens weer onderzoeken. Mensen gaan na een jarenlange periode van wonen en werken op weg naar pensionering. Dat gaat gepaard met allerlei veranderingen. Niet in de laatste plaats wat betreft de ruimte in en om het huis. Onze Stichting Seniorenbouw Flevoland biedt op dit punt mogelijkheden.
Wij helpen “ontzorgen”

Iedereen in Lelystad een dak boven het hoofd

Directeur-bestuurder Martine Visser van Centrada;

Woningcorporatie Centrada is binnen Lelystad met 9.000 wooneenheden de grootste aanbieder van woningen in de sociale huursector. Woningbouwcorporaties als Centrada zijn weliswaar zelfstandige organisaties, maar ze werken vanuit een door de landelijke politiek geformuleerde opdracht. Die opdracht houdt in het aanbieden van passende betaalbare wooneenheden. En dat tegen een sociaal maatschappelijk verantwoord huurniveau.

Iedereen een dak boven het hoofd
Directeur Martine Visser: ‘We zien het als onze opdracht te zorgen dat iedereen in Lelystad een dak boven het hoofd heeft’.

Dat lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het realiseren van deze doelstelling is constant aan allerlei invloeden vanuit de samenleving onderhevig. Zo wensen mensen steeds meer leefruimte per persoon, zowel binnen als buiten. Het aantal mensen per huishouden wordt juist kleiner. En de bevolking van Nederland en ook van Lelystad groeit nog steeds. Uiteraard is er met de realisering van Flevoland een forse bijdrage geleverd aan het ontlasten van de volgebouwde Randstad. Maar ook hier is de ruimte schaars. Er is gelukkig in Lelystad nog grond voor nieuwbouw, maar we moeten wel goed nadenken over hoe we de beschikbare ruimte verdelen. In Lelystad hebben we vroeger veel gebouwd voor grote gezinnen, maar nu moeten we ook meer bouwen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Jongeren wachten langer met samenwonen en kinderen krijgen. En senioren zien hun kinderen het huis uit gaan en hebben behoefte aan een woning die voor de volgende levensfase geschikt is. Die willen dan graag een gelijkvloerse woning met een balkon of kleine tuin.

Dubbele vergrijzing

Directeur-bestuurder Martine Visser attendeert nog op een specifiek Lelystads fenomeen. “Lelystad heeft te maken met een dubbele vergrijzing. De stad is ruim vijftig jaar geleden gestart met een gemiddeld zeer jonge bevolking. Een groot deel van deze jonge generatie is er blijven wonen en vormt nu fors deel van de ‘grijze golf’. Samen met het toenemen van het totaal aantal inwoners is het aantal inwoners van 55 jaar en ouder inmiddels gegroeid tot 25.000. Daar komt nu nog bij dat een deel van de huidige jeugdige nieuwe inwoners van Lelystad hun ouders (in de seniorenleeftijd) naar Lelystad laat overkomen. Daarbij is de aantrekkelijkheid van het wonen dicht bij kinderen en kleinkinderen een sterke motivatie.”

Al met al maakt deze combinatie van motieven, dat er doorlopend een forse vraag is naar passende (huur)woningen. Martine Visser: “Centrada wil graag meer bouwen gezien de grote behoefte. Er zit al veel in de pijplijn. Maar we kijken ook met de gemeente naar meer locaties. Daarnaast zijn we als Centrada actief en intensief bezig om bestaande wijken te vernieuwen. Onze insteek is om daarbij tevens meer diversiteit in woningen aan te brengen. In feite willen we naar een situatie waarbij in elke wijk woningen beschikbaar zijn voor alle generaties. Wij denken dat dit essentieel is voor het streven naar een evenwichtige samenleving en daarmee voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een buurt.”

Een leven lang thuis in Lelystad

Voor een organisatie als Centrada is het van groot belang om de woonwensen van inwoners te kennen. Martine Visser is dan ook blij met het initiatief van de samenwerkende organisaties om een brede enquête te houden onder 55+ ers naar hun woonwensen voor de nabije toekomst: “Dit zien we als een verplichting naar de generatie die Lelystad vanaf de start heeft vormgegeven. Maar ook als informatiebron over wat er aan woonwensen leeft onder de inwoners die zich al ‘een leven lang thuis voelen’ in Lelystad. Met die informatie kunnen we de nieuwbouwplannen van de komende jaren veel beter toespitsen op de behoefte van de klanten, waaronder de senioren. Ik wil daarom ook iedereen oproepen om de enquête in te vullen. Hoe meer reacties, des te beter kunnen we dit vertalen in passende woningbouwplannen.”

ENQUÊTE

Een leven lang thuis in Lelystad

Dit is de Stadmakers-Senioren website het platform voor de betrokken inwoners van Lelystad die actief deel uit willen maken van alles wat Lelystad te bieden heeft.

Op deze site vind je artikelen van de Stadmakers-Senioren pagina die tweewekelijks in de Flevopost verschijnt. Een agenda met evenementen, bijeenkomsten, tentoonstellingen en opvoeringen van maatschappelijke organisaties waarmee we een sterk en sociaal betrokken Lelystad creeëren.

Bereik je doelgroep met 1 klik!
Ook adverteren op deze pagina?
Dat kan!
Neem hier contact op

THEMA

4x Per jaar brengt de Stadmakers-Senioren pagina een thema nummer uit, dit keer zijn de jongeren van URBN Village aan de beurt.

URBN is co-creatie & kruisbestuiving

Kunst & Cultuur, sport, jong ondernemerschap, ontmoeting en educatie zijn de hoofdpijlers, maar daaronder is er alle ruimte voor disciplines als fashion, gaming, charity, tech of politics. Er is zelfs een URBN Media team rond film, fotografie en schrijven. Geen vaste programma’s, maar een aanbod dat wordt vormgeven naar de vraag en behoefte van jongeren.

URBN Village is een plek waar je naartoe kunt komen wanneer je precies weet wat je wilt, maar juist ook wanneer je (nog) geen idee hebt. Naast alle activiteiten binnen de specifieke pijlers en disciplines is er ook ruimte voor meer algemene presentaties, masterclasses en workshops rond actuele thema’s.

De  thema pagina’s worden mogelijk gemaakt door Groene Sluis Fonds

 

AGENDA

Ja! er staan weer weer leuke activiteiten gepland.

Ga hier verder naar de websites van:

Stadmakerij

De stichting Stadmakerij heeft ten doel een vrijplaats te zijn in Lelystad als stad in verandering. De Stadmakerij brengt actuele en vernieuwende maatschappelijke thema’s en initiatieven voor het voetlicht doordat burgers, bedrijven, instituties en overheden elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaars creativiteit stimuleren en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

OSOL- Lelystad

Het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. Het OSOL zet zich in voor de belangen van senioren/ouderen, georganiseerd dan we individueel. Het OSOL is mede op advies van het gemeentebestuur ingesteld.

Senioren Zomerdaagse

Voor en door senioren!
In de zomervakantie liggen veel activiteiten stil en zijn en zijn familieleden, buren en vrienden vaak weg. Voor wie dan toch gezelligheid en ontmoeting wil én Lelystad beter wil leren kennen, is de Senioren Zomerdaagse opgericht.